Lukivaikeuksiin liittyviä artikkeleita, tutkimuksia, kirjallisuutta ja muuta aineistoa

Artikkelit

Esi- ja alkuopetusikäisten poikien itsetunto, lukemisasenteet, lukemisminäkuva ja lukemisen taidot
Artikkeli, jossa käsitellään poikien lukutaitoa (s. 82)

Heikko lukutaito voi johtaa syrjäytymiseen
Lukukeskuksen artikkeli heikon lukutaidon yhteydestä syrjäytymiseen

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) ja sen kehitys ensimmäisinä kouluvuosina – Lasten kielellisen erityisvaikeuden vaikutuksesta oppimiseen peruskoulun 1.-3. luokilla
Väitöskirja vuodelta 2012 (Isoaho, Pia)

Kirjasto kaikille –kumppanuusprojekti luo saavutettavaa kirjastopalvelua
Artikkeli (2015), josta saa yleiskatsauksen, mitä keinoja on nähty hyviksi osallisuuden lisääjiksi

Kirjastot osallisuuden ja yhteistyösuhteiden solmukohtana
Vuonna 2018 julkaistu artikkeli, jossa pohditaan keinoja niiden ihmisryhmien tavoittamiseksi, jotka eivät käytä kirjastoa

Lievään kehitysvammaisuuteen liittyvä heikko lukutaito: erityisen vaikeaa lukemisvaikeutta?
Artikkeli tutkimuksesta (2017), jossa verrattiin lievästi kehitysvammaisia heikosti lukevia nuoria yleiseltä kykytasoltaan keskitasoisiin lukemisvaikeuksisiin nuoriin.

Nimeämisen kehitys lukutaito- ja nimeäjäryhmissä
Vanha (2009), mutta mielenkiintoiselta vaikuttava artikkeli, jossa osaltaan tutkitaan lukiongelmien periytyvyyttä

Osaavatko teinit enää lukea? Lukemisen kulttuurit yläkouluikäisten kirjoituksissa
Tuore (2018) artikkeli nuorten lukuharrastuneisuudesta

Tavoitteena sujuva lukutaito
Lukemissujuvuudesta ja sen edistämisestä kertova artikkeli vuodelta 2012

Tutkimusten mukaan 11 prosentilla heikko lukutaito: keitä he ovat?
Selkokeskuksen blogimerkintä 4.4.2017 suomalaisten lukutaidosta: kenelle lukeminen on vaikeaa, mitä he pystyvät lukemaan ja kuinka lukutaitoa voidaan kehittää

Tutkija Sari Sulkunen: Aikuisten heikosta lukutaidosta pitää puhua enemmän ja näkyvämmin
Kielibaarin artikkeli 10.6.2018 aikuisten heikosta lukutaidosta

Uudet lukutaidot ja sosiaalisen median affordanssit kielen opetuksessa – Katsaus Aktiiviset oppimistilat –hankkeen osaprojektin käsitteellisiin työkaluihin
Aihetta sivuava artikkeli, joka on osana suurempaa “Tuovi 10: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit” -julkaisua. Mukana mielenkiintoinen käsite, “uusi lukutaito”

Yhä moniulotteisempi lukutaito
Vuonna 2018 Virittäjä-lehdessä julkaistu artikkeli lukutaidon yhä moninaisemmista merkityksistä

Tutkimukset

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa
Kieliverkoston julkaisu vuodelta 2012

Enemmän iloa oppimiseen: Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen – Kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa
Jyväskylän yliopiston tutkimus vuodelta 2012, tutkii osakseen korrelaatiota lukutaidon sekä matemaattisten aineiden kanssa.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidon vaikutus lukihäiriöisten lasten tekniseen lukutaitoon – satunnaistettu hoitokokeilu
Vanha (2009), mutta mielenkiintoiselta vaikuttava tutkimus, jonka avulla voidaan pohtia myös lukihäiriöiden monisyisyyttä.

Kouluiän lukutaito lapsilla, joilla on suvussa kulkeva lukivaikeusriski – ennustajat, kehitys ja lopputulema
Tutkimus suvuttaisen lukivaikeusriskin näkymisessä oppilaiden lukutaidossa

Lukivaikeuden kuntoutus syrjäytymisen ehkäisijänä
Loppuraportti Kelan rahoittamasta “Lukivaikeuden kuntoutus syrjäytymisen ehkäisijänä” -hankkeesta. Hankkeessa tutkittiin verkkovälitteisen, tietokonepeliin pohjautuvat menetelmän toimivuutta lasten lukivaikeuden kuntoutuksessa

Nuorten media-arki ja lukutaito: PISA 2015
Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen vuonna 2018 julkaisema tutkimus nuorten median käytöstä ja sen yhteydestä lukutaitoon

Selviytymiskeinoja lukivaikeuden kanssa
Arto Hyvösen omaelämänkerrallinen narratiivinen tutkimus lukivaikeuksisten korkeakouluopiskelijoiden selviytymiskeinoista opinnoissaan

Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito: yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä
Tuore (2018) tutkimus, jossa keskitytään 15-vuotiaiden suomalaisten asenteita erilaisten tekstien lukemiseen

Kirjallisuus

Ahvenainen, O. 2014. Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet: Teoreettista taustaa ja opetuksen perusteita. Jyväskylä: Special Data.
Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet on monipuolinen perusoppikirja, joka tarjoaa tutkimukseen ja käytännön opetustyöhön nojaavaa tietoa luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja siinä ilmenevistä vaikeuksista. Kirjassa esitellään yksityiskohtaisesti opettajien ja vanhempien käyttöön tarkoitettuja työvälineitä ennaltaehkäistä, tunnistaa ja korjata lukivaikeuksia.”

Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., Barnes, M. A. & Seppänen, H. 2018. Oppimisvaikeudet: Tunnistamisesta interventioon. United Press.
”Tässä Oppimisvaikeudet -teoksessa yhdistellään tieteellisen tutkimuksen, käytännön ja menetelmien eri osa-alueita alkaen oppimisvaikeuksien tunnistamisesta, arvioinnista ja määrittämisestä.”

Hämäläinen, R., Liimatainen, J., Sarsama, P. & Liimatainan, J. 2016. Android apuvälineenä: Sovelluksia erilaisen oppijan arkeen. Helsinki: Erilaisten Oppijoiden Liitto Ry.
” Hidas lukija – mikä avuksi? – Monenlaisia muistiinpanoja hitaalle kirjoittajalle – Sovelluksia vieraisiin kieliin ja matematiikkaan – Apua oppimiseen miellekartoista tai sarjakuvista – Sähköpostit ja PowerPointit puhumalla

Hämäläinen, R., Oksanen, S. & Valkama, I. 2015. Minullako oppimisvaikeuksia? Helsinki: Erilaisten oppijoiden liitto.
Kirja on suunnattu paitsi nuorille, mutta erityisesti nuorison parissa työskenteleville.

Ikonen, K. 2015. Lukuinto-opas: Lukumotivaatiota ja monilukutaitoa koulun ja kirjaston yhteistyönä. Oulu: Oulun yliopisto.

Järviluoma, E., Paananen, M., Kaila, S., Mäntylä, M., Määttä, S., Aro, Tuija. 2014: Opas lukivaikeudesta nuorten vanhemmille. Omis-hanke. Euraprint, Eura.

Karhumäki, J. 2018. Jukola: Suomen kieli ja kirjallisuus. 9, Lukutaitojen syventäminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
”—harjoituttaa taitoa eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida monimuotoisia tekstejä. Kurssikirja vahvistaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa.”

Korkeamäki, J. 2014. Nuorten & aikuisten oppimisvaikeudet: Moniammatillinen ohjaus ja tuki. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Korkeamäki, J., Reuter, A. & Haapasalo, S. 2010. Aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, arviointi ja kuntoutus: Opi oppimaan -hankkeen toimeenpano ja tulokset. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
”Opi oppimaan -hankkeessa (RAY 2006-2010) kehitettiin uusia kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin. Kehitettäviä palveluita olivat oppivaikeuksien psykologinen arviointi, oppimisvalmennus, ryhmäkuntoutus sekä palveluohjaukseen perustuva lukikonsultointi. Hankkeessa kartoitettiin myös oppimisvaikeuksiin liittyviä selviytymiskeinoja sekä tuotettiin materiaalia aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Hankkeen loppuraportissa kuvataan kehittämistyön etenemistä, toimeenpanoa ja tuloksia. Samalla raportti kuvaa yleisemmin aikuisten oppimisvaikeuksiin liittyviä tukitarpeita ja palvelujärjestelmään liittyviä ongelmakohtia.”

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J. & Nissinen, K. 2012. Enemmän iloa oppimiseen: Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.
Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen julkaisu vuodelta 2012

Leino, K. & Kallionpää, O. 2016. Monilukutaitoa digiaikaan: Lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Nukari, J. 2010. Aikuisten oppimisvaikeuksien psykologinen arviointi. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
” Oppaassa on kuvattu Opi oppiman -hankkeen kokemuksia aikuisten oppimisvaikeuksien neuropsykologisista tutkimuksista. Niiden kokemusten pohjalta on laadittu neuropsykologista tutkimusta kevyempi tutkimusmalli, jota eri aloilla työskentelevät psykologit voivat käyttää aikuisten oppimisvaikeuksien arvioinnissa. Oppaassa käsitellään tutkimusmalliin liittyviä tutkimusmenetelmiä ja niiden tulkintaa sekä kuvataan muun muassa oppimisvaikeuksiin liittyviä lausuntoja, erityisjärjestelyjä ja ohjausta.”

Parviainen, K. 2014. Oppiminen onnistuu: Tukea haasteista selviämiseen. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto.

Puolakanaho, A., Poikkeus, A., Ahonen, T. & Aro, M. 2011. Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille: LUKIVA: käsikirja. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Reiterä-Paajanen, U. & Haapasalo, S. 2010. Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Helsinki: Kuntoutussäätiö.

Salmi, P., Huemer, S., Heikkilä, R. & Aro, M. 2013. Tavoitteena sujuva lukutaito: Teoriaa ja harjoituksia. 1. p. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
”Kummi tarjoaa lukutaidon kanssa työskenteleville sekä teoriatietoa lukemisen sujuvuuden harjoittelemisesta että käytännön harjaannuttamismenetelmiä. Kummiin on koottu tiivistetysti, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä ja kuntouttamisesta. Lisäksi Kummissa kuvataan erilaisia sujuvuuden harjaannuttamiseen käytettyjä menetelmiä. Kummi on tarkoitettu kaikille lukemisvaikeuslasten kanssa työskenteleville eli opettajille, psykologeille sekä terapeuteille.”

Savolainen, H., Vilkko, R., Vähäkylä, L., Iiskala, T., Kinnunen, R., Pietarinen, T., & Yli-Panula, E. 2017. Oppimisen tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus.
”Oppimisen tulevaisuus -kirjassa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden koulua. Miten oppiminen muuttuu? Opitaanko kaikki pian pelien avulla? Mitä ovat oppimisvaikeuksien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa? Mikä vaikutus kouluhyvinvoinnilla on tähän kaikkeen?”

Sarmavuori, K. 2011. Opi ja ohjaa lukemista. Helsinki: Avain.
”Äidinkielen didaktiikan professorin havainnollinen opas tarjoaa virikkeitä lukemiseen sekä tehokkaita välineitä lukemisen ohjaamiseen.”

Tarasti, E., Sarmavuori, K., Rikama, J., Kuusi, J., Harjunen, E., Sulkunen, S., & Kajannes, K. 2011. Ymmärrys hoi!: Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai.
”Artikkelikokoelma kertoo kirjan ja tietokoneen asemasta oppimisessa. Tämä julkaisu vie lukijansa uudistuvaan yliopistoon ja koulumaailmaan. Se näyttää, mihin suuntaan oppiminen muuttuu ja mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet.”

Opinnäytetyöt, väitöskirjat ja muut tutkimukset

2.-6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana
Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma vuodelta 2015 (Helkala, Arja). Mielenkiintoinen näkökulma, koska lasten huoltajat arvioivat myös omaa lukuharrastuneisuuttaan

2.-6. -luokkalaisten lasten lukuharrastuneisuus, lukijaminäkuva ja lukumotivaatio
Erityspedagogiikan pro gradu -tutkielma vuodelta 2015 (Myllylä, Juliaana)

Aletaan alusta: luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa
Väitöskirja vuodelta 2014 (Tammelin-Laine, Taina)

Auditiivisen ja kielellisen harjoittelun vaikutus kolmannella luokalla olevien heikkojen lukijoiden lukutaitoon
Väitöskirja vuodelta 2012 (Oksanen, Annamaija)

Digitaalisen oppimispelin motivoivuus: havaintoja Ekapeliä pelanneista lapsista
Väitöskirja vuodelta 2012 (Ronimus, Miia)

Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen
Väitöskirja vuodelta 2010 (Ketonen, Ritva)

Ensimmäisen luokan luku- ja oikeinkirjoitustaidon yhteydet yhdeksännen luokan kouluarvosanoihin
Pro gradu -tutkielma vuodelta 2017 (Hasselgrén, Johanna). Sijaitsee Turun yliopiston Rauman yksikössä, käytettävissä vain kirjaston tiloissa

Erityisiä asiakkaita kirjastossa – Miten palvella erityislapsia?
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2010 (Uusi-Viitala, Saija) kirjaston ja erityislasten suhteesta

Interventiotutkimus oppilaiden motoristen taitojen ja lukutaidon kehittymisestä sekä niiden välisistä yhteyksistä ensimmäisen kouluvuoden aikana
Väitöiskirja vuodelta 2017 (Ruotsalainen, Päivi)

It’s never too late – Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2012 (Poutala, Pirjo), joka käsittelee olennaisesti syrjäytymiseen ja rikolliseen elämäntapaan vaikuttavia kysymyksiä

Kehitysvammaiset Seinäjoen kirjaston erityisasiakkaina ja kirjaston heille tarjoamat palvelut
AMK-opinnäytetyö (Syrjämäki, Laura) siitä, miten kirjastot pystyvät ottamaan huomioon kehitysvammaiset asiakkaat

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen
Väitöskirja vuodelta 2010 (Siiskonen, Tiina)

Kirjapiiri: äänikirjalukupiiri kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä
Opinnäytetyö vuodelta 2014

Kirjastojen rooli lukutaidon tukemisessa Suomessa ja kouluyhteistyön tarkastelua muissa Pohjoismaissa
Opinnäytetyö (2017) käsittelee kirjaston tuikitärkeää roolia lukutaidon parantamisessa

Kirjastoralli-toiminta Seinäjoen kaupunginkirjaston toimipisteissä – Kohderyhmänä erityistä tukea lukemisessa tarvitsevat 2.-3. luokan oppilaat
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2014 (Tervo, Jussi)

Kodin lukuympäristö lukutaidoiltaan eroavissa ryhmissä
Pro gradu –tutkielma kodin merkityksestä lukutaitoon (Jalli, Iida & Puranen, Elina)

Kolmiportainen tuki ja lukemisen ongelmiin puuttuminen ensimmäisellä luokalla
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2016 (Leppänen, Katri)

Lukemaan opettaminen ja erilaiset oppijat: opettajien näkemykset ja kokemukset lukemaan opettamisesta ja eriyttämisestä
Pro gradu vuodelta 2014 (Lehtinen, Terhi)
Sijaitsee Turun yliopiston Rauman yksikössä, käytettävissä vain kirjaston tiloissa

“Lukeminen on mukavaa, opettavaista ja virkistävää” – Mielipidetutkimus Kempeleen kirjaston lukudiplomista
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2015 (Tervola, Noora), jossa selvitetään lukudiplomin vaikutusta lukuintoon

Lukemisen ja kirjoittamisen (luki) riskien tunnistaminen seulontamenetelmällä ensimmäisellä luokalla ja kielellisten interventioiden vaikutukset oppilaiden lukitaitoihin
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Avelin-Torvinen, Jenna)

Lukemisen linjaukset: lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa
Väitöskirja vuodelta 2010 (Kauppinen, Merja), joka tarkastelee lukemista ja sen opettamista opetussuunnitelmien perusteista, jotka ovat ilmestyneet vuosina 1970, 1985, 1994 ja 2004.

Lukemisen rooli varhaiskasvatuksessa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Kohtala, Jasmin & Leino, Annika), jossa pohditaan lukemisen roolia varhaiskasvatuksessa.

Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus: seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun
Väitöskirja vuodelta 2013 (Panula, Anne-Mari), jonka tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lukemisvaikeuksien esiintymistä, pysyvyyttä ja yhteyttä koulumenestykseen sekä osa-aikaisen erityisopetuksen saamista.

Lukion S2-kirjallisuusdiplomi Oulun kaupunginkirjastossa: Maahanmuuttajalukiolaisten suomen kielen oppimisen tukeminen ja lukemaan innostaminen
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Sormunen, Merja), jossa tarkoituksena oli innostaa osallistujien lukuharrastusta.

Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen painotuksia uuden opetussuunnitelman perusteiden, oppimateriaalien ja koulutuspolkujen valossa
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2014 (Noorzadeh, Kukka-Maaria)

Lukuleiriltä lukuintoa! Lukuleirin suunnittelu ja toteutus Kolarin kunnankirjastossa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2014 (Halvari, Markku & Tolonen, Sirpa)

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä lukemaan opettamisesta
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Brandi, Jonna & Heikkinen, Eeva), jossa käsitellään lukutaitoa opettajien näkökulmasta.

LYHTY: lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti

Väitöskirja vuodelta 2012 (Raes, Annamari)

“Me jäätiin kirjaan, virkkoi Myy” – ääneen lukemisen pedagogiset mahdollisuudet varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Lehto, Teija), jossa käsitellään ääneen lukemista varhaiskasvatuksessa.

Musiikin käyttö oppimisvaikeuksien ja ADHD:n kuntoutuksessa
Kanditaatin tutkielma vuodelta 2018 (Rytkönen, Aino)

Näkemisen häiriöt lukemaan oppimisessa – Kirjallisuuskatsaus
YAMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Knuuttila Marjo). Mielenkiintoista informaatiota näköongelmien vaikutuksesta lukutaidon opetteluun

Sujuvan lukutaidon ja lukemismotivaation yhteys luokka-asteilla 2.-6.
Pro Gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Huttunen, Niina) lukutaidon vaikutuksesta lukemismotivaatioon.

Sujuvaksi lukijaksi: lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita
Väitöskirja vuodelta 2014 (Kairaluoma, Leila)

Toisen asteen opiskelijoiden lukemisvaikeus ja sen kuntoutus aivojen tasapainomallin mukaan: teoria, harjoitusmateriaali ja luokittelujärjestelmä kahden kuntoutuskokeilun valossa
Väitöskirja vuodelta 2012 (Vänninen, Petri)

Yläkoululaisten lukemaan innostaminen yleisen kirjaston näkökulmasta
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2017 (Marttinen, Elisa) kirjaston näkökulmaa lukuharrastuksen edistämisestä

 

Videot

Jouni Välijärvi: Muuttuuko lukutaito?
Pohtimista lukutaidon muuttumisesta Lukuinto-teemavuoden 2014 avajaistilaisuudessa Oulun yliopistossa (32:10min)

Miksi lukeminen kannattaa? – 10 faktaa lukemisesta
Lukukeskuksen videossa (2017) 10 faktaa lukemisesta (0:55min)

Juli-Anna Aerila: Lukemaan innostaminen
Lukuinto-ohjelman ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämästä opettajille ja kirjastohenkilöstölle suunnatusta koulutustilaisuudesta 3-4.12.2014. (46:28min)

LukiMat: Lukemaan opettaminen Suomessa
Lukutaidon perusteet
Lukutaito ja aapinen
Lukutaito ja eriyttäminen

Lukutaidon päivä
8.9.2014 Lähetys Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtumasta. Teemana aikuisen ihmisen lukutaidottomuus tai lukemisen vaikeus. (4:39:42min)

Lukutaidon päivä 8.9.2016
Lähetys Lukutaito ja yhdenvertaisuus -tapahtumasta. (2:47:46min)

Lukutaidon päivä 8.9.2015
Lähetys Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtumasta. (2:42:21min)

Osaamismerkit lukutaidon tukena
Mitä ovat vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen osaamismerkit ja miten sellaisia voi saada? Laadittu osana Opintokeskukset ry:n ja Suomen kansanopistoyhdistys ry:n yhteishanketta Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille 2017–2019 (9:49min)

Sanat Haltuun – Nuorten lukutaitoa kehittämässä
Lukukeskuksen toteuttama ja UPM:n tukema hanke (2016) lukutaidon edistämiseksi ammattikoulujen opiskelijoiden keskuudessa. (3:46min)

Lukuliike -seminaari 14.9.2018
Seminaari kokoaa ja esittelee aiheen parissa toimivien ammattilaisten monipuolista osaamista luku- ja kirjoitustaidon edistämisessä. (2:03:50min)

Lukutaidon päivä
8.9.2014 Lähetys Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtumasta. Teemana aikuisen ihmisen lukutaidottomuus tai lukemisen vaikeus. (4:39:42min)

Lukutaidon päivä 8.9.2016
Lähetys Lukutaito ja yhdenvertaisuus -tapahtumasta. (2:47:46min)

Lukutaidon päivä 8.9.2015
Lähetys Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtumasta. (2:42:21min)

Siri Kolu: Puhe Lukuinnolle
Tallenne Lukuinto-teemavuoden päätöstapahtumasta Helsingistä 2015. (15:48min)

Vinkkejä Lukuklaanin Lukupiirien käyttöönottoon kouluissa
Kulttuurirahasto ja Kopiosto käynnistivät syksyllä 2017 Lukuklaani-hankkeen, jonka taustalla oli huoli suomalaislasten lukutaidosta ja sen kautta lasten syrjäytymisestä. (9:11min)

Kirjasto kaikille: Lukivaikeuksien moninaiset taustat
Tutkija Johanna Korkeamäki Kuntoutussäätiöstä kertoo, miksi painetun tekstin lukeminen on osalle ihmisiä mahdotonta ja avaa lukivaikeuksien taustaa ja faktoja. (1:33min)

Lukivaikeuden perinnöllisyys (professori Juha Keren haastattelu)
Kere kertoo videolla (2016), miten geenit vaikuttavat lukemistaitoihin ja miten lukivaikeuden perinnöllisyyttä tutkitaan. (4:48min)

Millaisia apukeinoja käytät lukivaikeuden kanssa selviytymiseen?
Vinkkejä lukemiseen. (5:27min)

Oppimisvaikeudet, opiskelu ja arki
Oppimisvaikeuksien vaikuttaminen opiskeluun ja arkeen. (4:20min)

Kirjasto kaikille: Lukivaikeuksien moninaiset taustat
Tutkija Johanna Korkeamäki Kuntoutussäätiöstä kertoo, miksi painetun tekstin lukeminen on osalle ihmisiä mahdotonta ja avaa lukivaikeuksien taustaa ja faktoja. (1:33min)