Lukutaidon tukemiseen ja lukuharrastuneisuuteen liittyviä artikkeleita, tutkimuksia, kirjallisuutta ja muuta aineistoa

Artikkelit

Esi- ja alkuopetusikäisten poikien itsetunto, lukemisasenteet, lukemisminäkuva ja lukemisen taidot
Artikkeli, jossa käsitellään poikien lukutaitoa.

Heikko lukutaito voi johtaa syrjäytymiseen
Lukukeskuksen artikkeli heikon lukutaidon yhteydestä syrjäytymiseen

Heikot pojat ja erinomaiset tytöt – millaista kuvaa tyttö- ja poikalukijoista rakennetaan suomalaisissa uutisteksteissä
Sukupuolittunut kuva lukijoista suomalaisissa uutisteksteissä.

Kirjan tuntu ja tunnelma osana lukemisen käytäntöjä
Artikkeli lukemisen käytännöistä

Kirjasto kaikille –kumppanuusprojekti luo saavutettavaa kirjastopalvelua
Artikkeli (2015), josta saa yleiskatsauksen, mitä keinoja on nähty hyviksi osallisuuden lisääjiksi.

Kirjastot osallisuuden ja yhteistyösuhteiden solmukohtana
Vuonna 2018 julkaistu artikkeli, jossa pohditaan keinoja niiden ihmisryhmien tavoittamiseksi, jotka eivät käytä kirjastoa

Lukemisen merkitys ja muutos lukukokemuskertomuksissa
Artikkeli (2018) lukukokemuksiin liitetyistä merkityksistä.

Lukuintoa etsimässä
Artikkeli, joka keskittyy alkuopetukseen ja lukuharrastuneisuuteen

Osaavatko teinit enää lukea? Lukemisen kulttuurit yläkouluikäisten kirjoituksissa
Tuore (2018) artikkeli nuorten lukuharrastuneisuudesta.

Suomalaisnuorten lukemisen ja verkon käytön monipuolisuus
Opetushallituksen muistio suomalaisnuorten lukemisesta PISA 2009-aineiston perusteella

Yhä moniulotteisempi lukutaito
Vuonna 2018 Virittäjä-lehdessä julkaistu artikkeli lukutaidon yhä moninaisemmista merkityksistä.

Tutkimukset

Kouluiän lukutaito lapsilla, joilla on suvussa kulkeva lukivaikeusriski – ennustajat, kehitys ja lopputulema
Tutkimus suvuttaisen lukivaikeusriskin näkymisessä oppilaiden lukutaidossa.

Lukutaito luodaan yhdessä: Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016)
Jyväskylän yliopiston 2017 julkaisema tutkimus, jossa tarkastellaan pääasiallisesti neljäsluokkalaisten lukutaitoa.

Nuorten media-arki ja lukutaito: PISA 2015
Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen vuonna 2018 julkaisema tutkimus nuorten median käytöstä ja sen yhteydestä lukutaitoon

Sanat haltuun –loppuraportti: Ammattikoululaisten lukutaito nousuun rap-lyriikoilla
Raportti Lukukeskuksen ja UPM:n ammattikouluissa järjestämistä lukutyöpajoista teknisten alojen opiskelijoille. Loppuraportin lukeminen vaatii toimivan Adobe Flash playerin.

Suomalaisoppilaiden lukemiseen sitoutuminen, taustatekijät ja lukutaito: yhteyksien etsiminen polkuanalyysillä
Tuore (2018) tutkimus, jossa keskitytään 15-vuotiaiden suomalaisten asenteita erilaisten tekstien lukemiseen.

 

Kirjallisuus

Aerila, J. 2019. Sytytä lukukipinä: Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
”Teoksessa esitellään lukuisia menetelmiä lukutaidon edistämiseen sekä innostavia, lukemista lisääviä toimintatapoja, harjoituksia ja keinoja.” Kohderyhmänä enemmän lapset.

Herkman, J. & Vainikka, E. 2012. Lukemisen tavat: Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampere: Tampere University Press.
”Lukemisen tavat perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty eri-ikäisten suomalaisten mediankäyttöä ja lukutottumuksia. Kirjan pääosassa ovat 18-35-vuotiaat nuoret aikuiset, joiden lukemisen tapoja suhteutetaan muiden ikäryhmien mediankäyttöön.”

Häkkinen, K. 2018. Luku Startti: Lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. 1. painos. Helsinki: Finn Lectura.
”—suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen alkuvaiheen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. Kirja pohjautuu uusimpiin opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat käytössä sekä vapaan sivistystyön että aikuisten perusopetuksen lukutaito-opetuksessa. Lukemaan ja kirjoittamisen oppimisen yhteydessä käydään läpi opiskelijoiden arkeen ja Suomessa asumiseen liittyviä aihepiirejä, joihin opiskeltavat äänteet ja lukutekstit liittyvät.”

Ikonen, K. 2015. Lukuinto-opas: Lukumotivaatiota ja monilukutaitoa koulun ja kirjaston yhteistyönä. Oulu: Oulun yliopisto.

Kiili, C. & Vehniäinen, J. 2018. Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana. 1. painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
”Kirjan tehtävien avulla oppilaat ja opiskelijat voivat harjoitella monipuolisesti monilukutaitoa ja nettilukutaitoa. Kirjassa kerrotaan myös tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, kuinka oppilaat ja opiskelijat hallitsevat edellä lueteltuja nettilukemisen taitoja. Tämän kirjan avulla peruskoulun ja lukion opettajat voivat tutustua nettilukemisen maailmaan ja löytää virikkeitä nettilukutaitojen opettamiseen.”

Laine, T. 2017. Aapisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen lukemiseen: Rahvaan lukukulttuurin kehitys varhaismodernina aikana. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
” Teos on tieteellinen tutkimus, joka on tarkoitettu kaikille lukemisen historiasta kiinnostuneille. Se valottaa lukemisen historian tutkimukseen liittyviä näkökulmia, kokoaa yhteen varhaisemman suomalaisen lukemistutkimuksen tuloksia ja tuo uutta tietoa tavallista kansaa varten kirjoitetuista kirjoista sekä niiden käyttötarkoituksesta ja levinneisyydestä.”

Leino, K. & Kallionpää, O. 2016. Monilukutaitoa digiaikaan: Lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Tarasti, E., Sarmavuori, K., Rikama, J., Kuusi, J., Harjunen, E., Sulkunen, S., Kajannes, K. 2011. Ymmärrys hoi!: Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai.
”Artikkelikokoelma kertoo kirjan ja tietokoneen asemasta oppimisessa. Tämä julkaisu vie lukijansa uudistuvaan yliopistoon ja koulumaailmaan. Se näyttää, mihin suuntaan oppiminen muuttuu ja mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet.”

 

Videot

Jouni Välijärvi: Muuttuuko lukutaito?
Pohtimista lukutaidon muuttumisesta Lukuinto-teemavuoden 2014 avajaistilaisuudessa Oulun yliopistossa (32:10min)

Miksi lukeminen kannattaa? – 10 faktaa lukemisesta
Lukukeskuksen videossa (2017) 10 faktaa lukemisesta (0:55min)

Riitta-Liisa Korkeamäki: Lukutaito muuttuvassa ympäristössä
Luento Lukuintoa monilukutaidosta -koulutuspäivältä Oulussa 12.2.2013
1/2 https://youtu.be/pVcGPitqeyw (8:09min), 2/2 https://youtu.be/sDBXWloVqE4 (38:21min)

Juli-Anna Aerila: Lukemaan innostaminen
Lukuinto-ohjelman ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämästä opettajille ja kirjastohenkilöstölle suunnatusta koulutustilaisuudesta 3-4.12.2014. (46:28min)

Kirsti Lonka: Lukuintoa digikansalaisille?
Lukuinto-teemavuoden päätöstapahtumasta Helsingistä 2015. (58:08)

Lukuliike -seminaari 14.9.2018
Seminaari kokoaa ja esittelee aiheen parissa toimivien ammattilaisten monipuolista osaamista luku- ja kirjoitustaidon edistämisessä. (2:03:50min)

Anna Anttonen: Luova lukeminen ja luova kirjoittaminen
tallenne Lukuinto-ohjelman ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämästä opettajille ja kirjastohenkilöstölle suunnatusta koulutustilaisuudesta 2014. (42:49)

Siri Kolu: Puhe Lukuinnolle
Tallenne Lukuinto-teemavuoden päätöstapahtumasta Helsingistä 2015. (15:48min)

Vinkkejä Lukuklaanin Lukupiirien käyttöönottoon kouluissa
Kulttuurirahasto ja Kopiosto käynnistivät syksyllä 2017 Lukuklaani-hankkeen, jonka taustalla oli huoli suomalaislasten lukutaidosta ja sen kautta lasten syrjäytymisestä. (9:11min)

 

 

Opinnäytetyöt, väitöskirjat ja muut tutkimukset

2.-6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Helkala, Arja)

2.-6. -luokkalaisten lasten lukuharrastuneisuus, lukijaminäkuva ja lukumotivaatio
Pro Gradu -tutkielma vuodelta 2015 (Myllylä, Juliaana)

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten lukuharrastuneisuus
Pro Gradu -tutkielma vuodelta 2012 (Lindberg, Jenni)

Hauskaa ja jännittävää. Kolmasluokkalaisten poikien vapaa-ajan lukuharrastus
Pro gradu -tutkielma vuodelta 2016 (Muhonen, Saimi)

Helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten lukumotivaatio ja sitoutuminen kaunokirjallisuuden lukemiseen
Pro Gradu –tutkielma vuodelta 2017 (Rulja, Piatta) tutkii nuorten lukuharrastuneisuutta.

Instagramin hyödyntäminen nuorten lukuharrastuksen edistämisessä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Iurchik, Ekaterina) siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää nuorten lukutaitoa parannettaessa

It’s never too late – Oppimisen haasteet huomioon vankeustuomion aikana
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2012 (Poutala, Pirjo) olennaisesti syrjäytymiseen ja rikolliseen elämäntapaan vaikuttavista kysymyksistä

“Jäin siihen ihan koukkuun ja sit mä vaan aloin lukemaan.” Lukuharrastus viidesluokkalaisten kertomana
Pro Gradu –tutkielma vuodelta 2018 (Rytinki, Anni & Niemiaho, Ella)

Kirjasto edistää lukutaitoa: Kirjastonkäytön opastus Tyrnävän 7.-luokkalaisille
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Tölli, Lotta & Halmetoja, Virva), jonka aiheena kirjastonkäytön lisäksi myös kirjavinkkaukset ja lukuharrastuneisuus

Kirjastojen rooli lukutaidon tukemisessa Suomessa ja kouluyhteistyön tarkastelua muissa Pohjoismaissa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Lehtonen, Hanna) käsittelee kirjaston tuikitärkeää roolia lukutaidon parantamisessa

Kirjavinkkaaminen ja neljäsluokkalaisten lukutottumukset
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2013 (Niska, Marja)

Kirjavinkkaus innostajana lukuharrastuksen heräämiselle: 4.-6. -luokkalaisten lukuharrastusselvitys ja kirjavinkkauskokeilu
Terhi Santikon väitöskirja vuodelta 2011. Sijaitsee Turun yliopiston Rauman yksikössä, käytettävissä vain kirjaston tiloissa

Kodin lukuympäristö lukutaidoiltaan eroavissa ryhmissä
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Jalli, Iida & Puranen, Elina)

Kolmasluokkalaisten ja kuudesluokkalaisten poikien lukemiseen sitoutuminen ja lukijaprofiilit
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2018 (Rajaniemi, Anni Maija Sofia) siitä, miten lukuharrastuneisuus nuorena usein ennustaa aikuisuuden lukuharrastuneisuutta

“Kun kirjaa lukee, sitä ei voi päästää käsistään!” Vinskin kirja-arvosteluiden johdattelemina poikien lukuinnon alkulähteille
Pro Gradu -tutkielma vuodelta 2018 (Huhtala, Minna) poikia kiinnostavasta kirjallisuudesta.

Lukemattomat kirjat, lukematon nuoriso – Lukutottumuskysely ja kirjavinkkaus toiselle asteelle
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2013 (Mertakivi, Minna)

Lukeminen ja hyvinvointi: Kirjastot hyvinvoinnin edistäjinä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Jylkkä, Anita) siitä kuinka kirjastot voivat edistää yhteiskunnallista hyvinvointia.

Lukemisen edistämisen suunnitelmat Ruotsin kunnissa
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Nurmi, Katariina)

Lukemisen ilosta intohimoiseksi harrastustoiminnaksi – Itäkeskuksen kirjaston lukupiiritoiminta 2007-2014
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2014 (Vähämaa, Satu) siitä miten lukupiirit saattavat innostaa lukuharrastuneisuutta

Lukemisen linjaukset: lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa
Väitöskirja vuodelta 2010 (Kauppinen, Merja), jossa tarkastellaan lukemista ja sen opettamista opetussuunnitelmien perusteista, jotka ovat ilmestyneet vuosina 1970, 1985, 1994 ja 2004.

Lukemisen rooli varhaiskasvatuksessa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Kohtala, Jasmin & Leino, Annika) jossa pohditaan lukemisen roolia varhaiskasvatuksessa.

Lukion S2-kirjallisuusdiplomi Oulun kaupunginkirjastossa: Maahanmuuttajalukiolaisten suomen kielen oppimisen tukeminen ja lukemaan innostaminen
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Sormunen, Merja), jossa tarkoituksena oli innostaa osallistujien lukuharrastusta

Lukuharrastus lentoon lukudiplomilla
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Kontiainen, Anne-Mari) lukudiplomin vaikutuksesta lukuharrastukseen

Lukuinnostusta etävinkkauksella – Naantalin kaupunginkirjaston hanke
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2013 (Kääriäinen-Färm, Heli)

Lukuleiriltä lukuintoa! Lukuleirin suunnittelu ja toteutus Kolarin kunnankirjastossa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2014 (Halvari, Markku & Tolonen, Sirpa)

Lukupassi 7-luokkalaisille – Kohteena Rauman yläkoululaiset
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2016 (Ravonius, Marjukka), jonka tarkoitus on tutkia nuorten lukutottumuksia

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä lukemaan opettamisesta
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Brandt, Jonna & Heikkinen, Eeva), jossa käsitellään lukutaitoa opettajien näkökulmasta.

Luokanopettajien käsityksiä lukuharrastuksesta ja keinoja sen tukemiseen
Pro gradu -tutkielma vuodelta 2017 (Kilpeläinen, Tiina)

“Mun mielestä siinä pitäis käydä niin.” Lapset ja fantasiakirjallisuuden herättämä esteettinen tieto
Pro gradu -tutkielma vuodelta 2018 (Jaakkola, Piia)

Nuorten vapaa-ajan lukeminen: matkalla arvoteksteistä kokonaislukemiseen
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2018 (Kangas, Hanna) siitä, millaisia tekstejä nuoret lukevat ja kuinka paljon

Parhaat palat: nuoria lukemaan innostava palvelukonsepti Turun pääkirjastoon palvelumuotoilun menetelmin
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2013 (Harmava, Anna) kirjaston roolista lukuharrastuksen edistäjänä

Peruskoulun neljäsluokkalaisten lukuharrastus ja luovan kirjoittamisen taidot
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2010 (Tanttu, Heidi)

Poikien lukemisen edistäminen Eepos-kirjastoissa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Perälä, Sami) poikien lukuharrastuneisuudesta ja kirjastoista

Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen
Väitöskirja vuodelta 2012 (Hankala, Mari)

Sujuvan lukutaidon ja lukemismotivaation yhteys luokka-asteilla 2.-6.
Pro Gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Huttunen, Niina & Juvonen, Sanna) lukutaidon vaikutuksesta lukemismotivaatioon

Suomi toisena kielenä -kirjallisuusdiplomin päivittämien Oulun kaupunginkirjastossa : Maahanmuuttajalasten ja –nuorten lukemisen edistäminen Oulussa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Mykkänen, Tomi & Karttunen, Viivi) joka käsittelee Suomi toisena kielenä -kirjallisuusdiplomia

Tartu kirjaan! Lukudiplomi innostaa ja kannustaa lukemaan – Kemin kaupunginkirjaston lukudiplomi 1.-9.-luokkalaisille
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Rasilainen, Armi) lukudiplomin merkityksestä lukuharrastukselle

Tyttö- ja poikalukijoiden representaatiot suomalaisissa uutisteksteissä
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2017 (Sorri, Minna) siitä, miten suomalaislukijoita sukupuolistetaan uutisteksteissä

Yhdeksäsluokkalaisten lukuharrastus ja kirjastonkäyttö: kyselytutkimus pirkanmaalaisella yläkoululla
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2012 (Koskinen, Jaana) kirjastoista ja lukuharrastuneisuudesta