Maahanmuuttajien lukutaitoon liittyviä artikkeleita, tutkimuksia, kirjallisuutta ja muuta aineistoa

Artikkelit

Arki lukutaitoa vailla: Suomeen muuttaneiden naisten kokemuksia
Miten lukutaidottomat maahanmuuttajanaiset kokevat tilanteensa ja lukutaidon merkityksen

Heikko lukutaito voi johtaa syrjäytymiseen
Lukukeskuksen artikkeli heikon lukutaidon yhteydestä syrjäytymiseen

Heikot pojat ja erinomaiset tytöt – millaista kuvaa tyttö- ja poikalukijoista rakennetaan suomalaisissa uutisteksteissä
Sukupuolittunut kuva lukijoista suomalaisissa uutisteksteissä

Kirjasto kaikille –kumppanuusprojekti luo saavutettavaa kirjastopalvelua
Artikkeli (2015), josta saa yleiskatsauksen, mitä keinoja on nähty hyviksi osallisuuden lisääjiksi

Kirjastot osallisuuden ja yhteistyösuhteiden solmukohtana
Vuonna 2018 julkaistu artikkeli, jossa pohditaan keinoja niiden ihmisryhmien tavoittamiseksi, jotka eivät käytä kirjastoa

Osaavatko teinit enää lukea? Lukemisen kulttuurit yläkouluikäisten kirjoituksissa
Tuore (2018) artikkeli nuorten lukuharrastuneisuudesta.

Tavoitteena sujuva lukutaito
Lukemissujuvuudesta ja sen edistämisestä kertova artikkeli vuodelta 2012.

Tutkimusten mukaan 11 prosentilla heikko lukutaito: keitä he ovat?
Selkokeskuksen blogimerkintä 4.4.2017 suomalaisten lukutaidosta: kenelle lukeminen on vaikeaa, mitä he pystyvät lukemaan ja kuinka lukutaitoa voidaan kehittää.

Tutkija Sari Sulkunen: Aikuisten heikosta lukutaidosta pitää puhua enemmän ja näkyvämmin
Kielibaarin artikkeli 10.6.2018 aikuisten heikosta lukutaidosta

Uudet lukutaidot ja sosiaalisen median affordanssit kielen opetuksessa – Katsaus Aktiiviset oppimistilat –hankkeen osaprojektin käsitteellisiin työkaluihin
Aihetta sivuava artikkeli, joka on osana suurempaa “Tuovi 10: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit” -julkaisua. Mukana mielenkiintoinen käsite, “uusi lukutaito”.

Yhä moniulotteisempi lukutaito
Vuonna 2018 Virittäjä-lehdessä julkaistu artikkeli lukutaidon yhä moninaisemmista merkityksistä.

 

Tutkimukset

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidottomuus Suomessa

Lukutaito luodaan yhdessä: Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016)
Jyväskylän yliopiston 2017 julkaisema tutkimus, jossa tarkastellaan pääasiallisesti neljäsluokkalaisten lukutaitoa.

Nuorten media-arki ja lukutaito: PISA 2015
Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen vuonna 2018 julkaisema tutkimus nuorten median käytöstä ja sen yhteydestä lukutaitoon

Sanat haltuun –loppuraportti: Ammattikoululaisten lukutaito nousuun rap-lyriikoilla
Raportti Lukukeskuksen ja UPM:n ammattikouluissa järjestämistä lukutyöpajoista teknisten alojen opiskelijoille. Loppuraportin lukeminen vaatii toimivan Adobe Flash playerin.

 

Kirjallisuus

Aerila, J. 2019. Sytytä lukukipinä: Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
”Teoksessa esitellään lukuisia menetelmiä lukutaidon edistämiseen sekä innostavia, lukemista lisääviä toimintatapoja, harjoituksia ja keinoja.” Kohderyhmänä enemmän lapset.

Herkman, J. & Vainikka, E. 2012. Lukemisen tavat: Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampere: Tampere University Press.
”Lukemisen tavat perustuu tutkimuksiin, joissa on selvitetty eri-ikäisten suomalaisten mediankäyttöä ja lukutottumuksia. Kirjan pääosassa ovat 18-35-vuotiaat nuoret aikuiset, joiden lukemisen tapoja suhteutetaan muiden ikäryhmien mediankäyttöön.”

Häkkinen, K. 2018. Luku Startti: Lukemisen ja kirjoittamisen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. 1. painos. Helsinki: Finn Lectura.
”—suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen alkuvaiheen oppikirja aikuisille maahanmuuttajille. Kirja pohjautuu uusimpiin opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat käytössä sekä vapaan sivistystyön että aikuisten perusopetuksen lukutaito-opetuksessa. Lukemaan ja kirjoittamisen oppimisen yhteydessä käydään läpi opiskelijoiden arkeen ja Suomessa asumiseen liittyviä aihepiirejä, joihin opiskeltavat äänteet ja lukutekstit liittyvät.”

Hämäläinen, R., Liimatainen, J., Sarsama, P. & Liimatainan, J. 2016. Android apuvälineenä: Sovelluksia erilaisen oppijan arkeen. Helsinki: Erilaisten Oppijoiden Liitto Ry.
” Hidas lukija – mikä avuksi? – Monenlaisia muistiinpanoja hitaalle kirjoittajalle – Sovelluksia vieraisiin kieliin ja matematiikkaan – Apua oppimiseen miellekartoista tai sarjakuvista – Sähköpostit ja PowerPointit puhumalla

Ikonen, K. 2015. Lukuinto-opas: Lukumotivaatiota ja monilukutaitoa koulun ja kirjaston yhteistyönä. Oulu: Oulun yliopisto.

Karhumäki, J. 2018. Jukola: Suomen kieli ja kirjallisuus. 9, Lukutaitojen syventäminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
”—harjoituttaa taitoa eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida monimuotoisia tekstejä. Kurssikirja vahvistaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa.”

Kiili, C. & Vehniäinen, J. 2018. Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana. 1. painos. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
”Kirjan tehtävien avulla oppilaat ja opiskelijat voivat harjoitella monipuolisesti monilukutaitoa ja nettilukutaitoa. Kirjassa kerrotaan myös tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, kuinka oppilaat ja opiskelijat hallitsevat edellä lueteltuja nettilukemisen taitoja. Tämän kirjan avulla peruskoulun ja lukion opettajat voivat tutustua nettilukemisen maailmaan ja löytää virikkeitä nettilukutaitojen opettamiseen.”

Kupari, P., Sulkunen, S., Vettenranta, J. & Nissinen, K. 2012. Enemmän iloa oppimiseen: Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen: kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.
Vuodelta 2012.

Lahtonen, S., Virtanen, J. & Wager, M. 2013. Moi!: Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja. Helsinki: Opetushallitus.
Luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajanuorille, joka soveltuu käytettäväksi alakoulun viimeisillä luokilla, yläkoulussa ja aikuisopetuksessa. Luku- ja kirjoitustaidon ohella opetellaan suomen kielen alkeita.

Leino, K. & Kallionpää, O. 2016. Monilukutaitoa digiaikaan: Lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Parviainen, K. 2014. Oppiminen onnistuu: Tukea haasteista selviämiseen. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto.

Salmi, P., Huemer, S., Heikkilä, R. & Aro, M. 2013. Tavoitteena sujuva lukutaito: Teoriaa ja harjoituksia. 1. p. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
”Kummi tarjoaa lukutaidon kanssa työskenteleville sekä teoriatietoa lukemisen sujuvuuden harjoittelemisesta että käytännön harjaannuttamismenetelmiä. Kummiin on koottu tiivistetysti, mitä tällä hetkellä tiedetään lukemisen sujuvuuden kehittymisestä ja kuntouttamisesta. Lisäksi Kummissa kuvataan erilaisia sujuvuuden harjaannuttamiseen käytettyjä menetelmiä. Kummi on tarkoitettu kaikille lukemisvaikeuslasten kanssa työskenteleville eli opettajille, psykologeille sekä terapeuteille.”

Savolainen, H., Vilkko, R., Vähäkylä, L., Iiskala, T., Kinnunen, R., Pietarinen, T., & Yli-Panula, E. 2017. Oppimisen tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus.
” Oppimisen tulevaisuus -kirjassa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden koulua. Miten oppiminen muuttuu? Opitaanko kaikki pian pelien avulla? Mitä ovat oppimisvaikeuksien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa? Mikä vaikutus kouluhyvinvoinnilla on tähän kaikkeen?”

Sarmavuori, K. 2011. Opi ja ohjaa lukemista. Helsinki: Avain.
”Äidinkielen didaktiikan professorin havainnollinen opas tarjoaa virikkeitä lukemiseen sekä tehokkaita välineitä lukemisen ohjaamiseen.”

Tarasti, E., Sarmavuori, K., Rikama, J., Kuusi, J., Harjunen, E., Sulkunen, S., & Kajannes, K. 2011. Ymmärrys hoi!: Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai.
”Artikkelikokoelma kertoo kirjan ja tietokoneen asemasta oppimisessa. Tämä julkaisu vie lukijansa uudistuvaan yliopistoon ja koulumaailmaan. Se näyttää, mihin suuntaan oppiminen muuttuu ja mitkä ovat tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet.”

Opinnäytetyöt, väitöskirjat ja muut tutkimukset

2.-6. -luokkalaisten lasten lukuharrastuneisuus, lukijaminäkuva ja lukumotivaatio
Erityspedagogiikan pro gradu -tutkielma vuodelta 2015 (Myllylä, Juliaana)

Aletaan alusta: luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa
Väitöskirja vuodelta 2014 (Tammelin-Laine, Taina)

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten lukuharrastuneisuus
Pro gradu -tutkielma vuodelta 2012 (Lindberg, Jenni)

Helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten lukumotivaatio ja sitoutuminen kaunokirjallisuuden lukemiseen
Pro gradu vuodelta 2017 (Piatta, Rulja) tutkii nuorten lukuharrastuneisuutta.

Instagramin hyödyntäminen nuorten lukuharrastuksen edistämisessä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2018 (Iurchik, Ekaterina) siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää nuorten lukutaitoa parannettaessa

“Ja sitten ne sanat olivat niin outoja että ne tuli jo hauskaks”: S2-oppilaiden ja lukumummien kokemuksia lukutuokioilla lukemisesta ja motivaatiosta
Pro gradussa vuodelta 2017 (Eloranta, Laura) kartoitetaan lukumummitoimintaan osallistuneiden S2-oppilaiden minäpystyvyysuskomuksia suomeksi lukemaan oppimisen suhteen

Kirjallisuus lukutaidon kehittymisen tukijana peruskoulun suomi toisena kielenä opetuksessa
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2016 (Mäntynen, Marika)

Kirjastojen rooli lukutaidon tukemisessa Suomessa ja kouluyhteistyön tarkastelua muissa Pohjoismaissa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Lehtonen, Hanna), joka käsittelee kirjaston tuikitärkeää roolia lukutaidon parantamisessa

Kun yhteinen kieli puuttuu: puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät kirjaston kirjaleikissä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2016 (Savolainen, Kirsi) siitä, miten kirjastot pystyvät osallistamaan kielitaidottomia lapsimaahanmuuttajia

Luetunymmärtäminen toisella kielellä: maahanmuuttajaoppilaat suomen kielen luetunymmärtämistehtäviä ratkomassa
Kandidaatintutkielma vuodelta 2015 (Taakkinen, Emma), jossa tutkaillaan maahanmuuttajanuorten luetunymmärtämistä

Lukemaan opettaminen ja erilaiset oppijat: opettajien näkemykset ja kokemukset lukemaan opettamisesta ja eriyttämisestä
Terhi Lehtisen pro gradu vuodelta 2014.
Sijaitsee Turun yliopiston Rauman yksikössä, käytettävissä vain kirjaston tiloissa

Lukeminen ja hyvinvointi: Kirjastot hyvinvoinnin edistäjinä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Jylkkä, Anita) siitä, kuinka kirjastot voivat edistää yhteiskunnallista hyvinvointia.

Lukemisen linjaukset: lukutaito ja sen opetus perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa
Filosofian maisteri Merja Kauppinen tarkastelee väitöskirjassaan 2010 lukemista ja sen opettamista opetussuunnitelmien perusteista, jotka ovat ilmestyneet vuosina 1970, 1985, 1994 ja 2004.

Lukion S2-kirjallisuusdiplomi Oulun kaupunginkirjastossa: Maahanmuuttajalukiolaisten suomen kielen oppimisen tukeminen ja lukemaan innostaminen
Toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tarkoituksena oli innostaa osallistujien lukuharrastusta.

Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen painotuksia uuden opetussuunnitelman perusteiden, oppimateriaalien ja koulutuspolkujen valossa
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2014 (Noorzadeh, Kukka-Maaria)

Lukuleiriltä lukuintoa! Lukuleirin suunnittelu ja toteutus Kolarin kunnankirjastossa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2014 (Halvari, Markku & Tolonen, Sirpa)

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä lukemaan opettamisesta
Pro gradu –tutkielma, jossa käsitellään lukutaitoa opettajien näkökulmasta

Monikulttuurisen kirjastotyön hyvät käytännöt
Miten kirjastot voivat osallistaa maahanmuuttaja-asiakkaita

“Mä luki, mä en ymmärrä” : Luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajanaisten arjen haasteet ja selviytymiskeinot
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2013 (Vedenpää, Riikka & Vierikko, Sanna)

“Se on viroksi üks!”: taidelähtöiset toimintatuokiot luomassa maahanmuuttajalapselle positiivista kokemusta omasta äidinkielestä
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Gyllenbögel, Suzanne & Thind, Suman), joka keskittyy maahanmuuttajalapsii

Sujuvan lukutaidon ja lukemismotivaation yhteys luokka-asteilla 2.-6.
Pro Gradu –tutkielma vuodelta 2015 (Huttunen, Niina & Juvonen, Sanna) lukutaidon vaikutuksesta lukemismotivaatioon.

Suomenoppijan lukemisen strategiat
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2012 (Hjerppe, Heidi) lukutaidon merkityksestä erilaisessa kulttuuriympäristössä ja millaisia strategioita maahanmuuttajat käyttävät lukiessaan suomenkielistä tekstiä. Aineisto luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjastossa

Suomi toisena kielenä -kirjallisuusdiplomin päivittämien Oulun kaupunginkirjastossa: Maahanmuuttajalasten ja –nuorten lukemisen edistäminen Oulussa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2017 (Mykkänen, Tomi & Karttunen, Viivi), joka käsittelee Suomi toisena kielenä -kirjallisuusdiplomia.

Tekstikäsitysten muuttuminen suomi toisena kielenä -kurssilla
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2014 (Ojanen Heli) siitä, miten kielitaitojen karttuminen vaikuttaa tekstikäsityksiin

Tietoyhteiskuntataidot ja maahanmuuttajat – opastaminen Itä-Vantaan kirjastoissa
AMK-opinnäytetyö vuodelta 2014 (Kylänpää, Eila)

Yhteiskuntaopin kieliympäristö ja käsitteet: toisella kielellä opiskelevan haasteet ja tuen tarpeet
Väitöskirja vuodelta 2012 (Saario, Johanna)

Ymmärtävä lukeminen monikulttuurisessa peruskoulussa Vantaalla
Pro gradu –tutkielma vuodelta 2016 (Hakonen, Sonja) luetun ymmärtämisestä ja sen edistämisestä monikulttuurisessa yhteisössä

 

Videot

Miksi lukeminen kannattaa? – 10 faktaa lukemisesta
Lukukeskuksen videossa (2017) 10 faktaa lukemisesta (0:55min)

Riitta-Liisa Korkeamäki: Lukutaito muuttuvassa ympäristössä
Luento Lukuintoa monilukutaidosta -koulutuspäivältä Oulussa 12.2.2013
1/2 https://youtu.be/pVcGPitqeyw (8:09min), 2/2 https://youtu.be/sDBXWloVqE4 (38:21min)

Juli-Anna Aerila: Lukemaan innostaminen
Lukuinto-ohjelman ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämästä opettajille ja kirjastohenkilöstölle suunnatusta koulutustilaisuudesta 3-4.12.2014. (46:28min)

Lukutaidon päivä
8.9.2014 Lähetys Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtumasta. Teemana aikuisen ihmisen lukutaidottomuus tai lukemisen vaikeus. (4:39:42min)

Lukutaidon päivä 8.9.2016
Lähetys Lukutaito ja yhdenvertaisuus -tapahtumasta. (2:47:46min)

Lukutaidon päivä 8.9.2015
Lähetys Jokaisella on oikeus tietoon -tapahtumasta. (2:42:21min)

Kirjasto kaikille: Lukivaikeuksien moninaiset taustat
Tutkija Johanna Korkeamäki Kuntoutussäätiöstä kertoo, miksi painetun tekstin lukeminen on osalle ihmisiä mahdotonta ja avaa lukivaikeuksien taustaa ja faktoja. (1:33min)