Hankkeessa kehitetään siirtymävaiheessa oleville nuorille aikuisille lukutaitoa tukeva Lukujamit-toimintamalli tiiviissä yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen, opettajien, opinto-ohjaajien, lukemisen asiantuntijoiden sekä kirjastoammattilaisten kanssa. Mallin kehittäminen on yhteisöllinen, vuorovaikutteinen ja moniammatillinen prosessi.

Lukujamimalli perustuu siirtymävaiheessa olevien nuorten aikuisten vahvaan panokseen ja mielenkiinnon kohteisiin. Mallin rakentamisen vaiheet ovat ideointi, suunnittelu, pilotointi, evaluointi sekä julkaisu ja juurrutus.

 

Ideointi ja suunnittelu

Ideointivaiheessa keskitytään siirtymävaiheessa olevien nuorten aikuisten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin, joista Lukujamien sisällöt nousevat. Ideoinnin toteuttamiseksi järjestetään työpajoja, joissa hyödynnetään yhteiskehittelymenetelmiä sekä kannustetaan jatkamaan toisen idean edelleen kehittämistä.

Suunnitteluvaihe pohjautuu ideointityöpajoista nousseisiin siirtymävaiheessa olevien nuorten aikuisten ajatuksiin. Ideat käydään läpi, ja niistä nostetaan esiin esitettyjä tarpeita ja kiinnostuksen kohtia. Kerätyt ideat ryhmitellään ja työstetään toimiviksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta työstetään useita erilaisia sisältömalleja Lukujameihin.

 

Pilotointi

Pilotointivaiheessa kehitettyjä Lukujamien sisältömalleja testataan käytännössä järjestämällä pilottilukujameja jokaisella hankkeen toteutuspaikkakunnalla. Pilotoinnissa tehdään ohjauksen kannalta onnistuneet ratkaisut näkyviksi.

Pilotointivaiheessa hyödynnetään jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen menetelmiä. Osallistujia kuunnellaan herkästi ja heidän antamansa palautteen pohjalta mallia kehitetään edelleen.

 

Evaluointi, julkaisu ja juurrutus

Evaluointivaiheessa tarkastellaan kootusti saatua palautetta ja kohderyhmiltä kerätty tieto kootaan yhteen. Osatoteuttajien ja sidosryhmien yhteisessä evaluointityöpajassa kootaan palautetta, kokemuksia ja näkemyksiä Lukujameista.

Ideoinnin, suunnittelun, pilotoinnin ja evaluoinnin tuloksena on Lukujami-toimintamalli, jossa on 6-10 toimivaa siirtymävaiheessa olevien työikäisten heikkoa lukutaitoa ehkäisevää sisältömallia. Nämä kootaan verkossa julkaistavaan käsikirjaan, josta ne ovat vapaasti sovellettavissa. Käsikirja paitsi havainnollistaa, niin myös konkreettisesti auttaa toimijoita järjestämään Lukujamit.